Vision

Vår vision för Vasco AB är att lyfta företagets kvalité ytterligare och med bibehållen lönsamhet växa organiskt.
Att genom olika projekt stärka företaget och skapa en långsiktig hållbar verksamhet.
Att förbereda en generationsväxling där vi med stolthet kan överlämna ett starkt, stabilt och välrenommerat företag.

Affärsidé

Att i nära samarbete med våra kunder utveckla och producera miljöanpassade produkter och vara ett bollplank när det gäller bla nya produktidéer.
Att sätta kunden i fokus och genom flexibilitet snabbt förverkliga och genomföra kunders önskemål på utveckling och leverans av produkter samt hålla kunderna
ajour gällande myndigheternas krav.

Vascos verksamhetspolicy

Vasco utvecklar och tillverkar rengöringskemikalier samt hygienprodukter för proffs och konsument.

Vasco har ett stort kunnande och ett brett sortiment gällande dessa produkter.

Vascos kunder skall känna en trygghet i vårt kunnande och agerande, detta skall ligga till grund för långsiktiga och lönsamma kundrelationer. Vascos focus skall vara att hjälpa kunden att lösa eventuella problem och att kunna växa.

Vasco skall övervaka så att lagar och förordningar följs och att vi uppfyller tillämpliga krav.

Vasco har ett åtagande att i största mån skydda miljön och skall tillsammans med våra kunder och leverantörer utveckla bra produkter både ur funktions hänseende och ur miljösynvinkel. Allt för en minskad miljöbelastning.

Alla medarbetare skall känna sig delaktiga i företagets verksamhet och känna att man kan påverka sitt arbete samt sin arbetsmiljö. Detta skapar en trivsam arbetsmiljö och risken för arbetsskador minimeras.

Ledningen skall tillsammans med alla medarbetare arbeta för att minimera risken för olyckor och arbeta med förebyggande hantering av brandfarlig vara för att minimera risken för en eventuell brand.

Vasco arbetar ständigt med förbättringar i verksamheten.
Förbättringsmål sätts inom kvalitet- miljö och arbetsmiljö och vi övervakar resultaten av dessa förbättringsarbeten för att se att vi når förväntade resultat.

Vasco har nolltolerans för alkohol och droger på arbetsplatsen och ser allvarligt på diskriminering och trakasserier av alla slag.

Detta skall ske genom:

Att vi är lyhörda inför våra kunders önskemål.
Att vi har ständiga samtal med kunder och leverantörer om åtgärder för minimering av miljöbelastning och energiförbrukning.
Att vi har kontroll på lagar och krav som berör verksamheten.
Att vi har personalutbildningar och regelbundna möten tillsammans med personalen och lyfta upp var det finns risk för olycka och brand.
Att vårt förbättringsarbete sker löpande, mål sätts och arbetas med inom olika områden.

Fjällbacka 2017-12-17
Lotta Kristiansen, VD